Privacybeleid

Deze webshop valt onder de STEP licentie van The Green Vibe. De STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep. Deze pop-up webshop is een afstudeerproject van studenten van de UCLL in de richting bedrijfsmanagement keuzetraject KMO en ondernemen.

 

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Agoralaan 1/bus 1, 3590 Diepenbeek

Telefoon: +32 485 82 79 65

E-mail: thegreenvibe@outlook.com

De toezichthoudende autoriteit: UNIZO

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de consument zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaand privacybeleid. 

 

Privacybeleid

The Green Vibe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • uitdrukkelijk vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als The Green Vibe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Telefoon: +32 485 82 79 65

E-mail: thegreenvibe@outlook.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door The Green Vibe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Green Vibe (uitvoering overeenkomst)
 • Het verwerken van bestellingen
 • Meedelen van de status van bestellingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen indien u hier toestemming voor geeft.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres (factuur- en afleveradres)
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Instagramaccount

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben wij een koppeling met Sendcloud. Deze ontvangt van ons uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen leveren.

Uw online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

The Green Vibe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan 1 jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

 • Alle personen die namens The Green Vibe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacybeleid staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze partners.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

The Green Vibe kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25-11-2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

Cookiebeleid

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de consument zichzelf uitdrukkelijk akkoord met onderstaand cookiebeleid.

 

Social media cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website en om de inhoud van de advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en wordt geplaatst op het apparaat waar u onze website mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer u de website opnieuw bezoekt. Hierdoor kunnen we uw apparaat onderscheiden van die van anderen. 

We kunnen verschillende cookies van elkaar onderscheiden op basis van doeleinden waarvoor ze gebruikt worden:

 • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door onze website en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen die u bij eerdere bezoeken aan onze website heeft gedaan.

 • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website  maar van derden. Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Google en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat er relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden pas ingeschakeld als u  hier toestemming voor geeft. Indien u dit niet wenst te doen, wordt u verder bezoek op onze website niet verhinderd.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt.  Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet meer correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet meer zal kunnen gebruiken.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Leeronderneming The Green Vibe.

 

Meldplicht datalekken

​The Green Vibe is op de hoogte van de meldplicht rond datalekken. Indien er  persoonsgegevens gemist worden of verloren zijn gegaan, melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstig datalek of gevaar voor individuen, zullen wij ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.